Så arbetar vi

På Nallens förskola går barn som är mellan 1-3 år. Hos oss är varje dag ett lekande, lärande äventyr. Vi arbetar tematiskt där barnen är i åldersindelade grupper. Vi gör det för att varje barn ska kunna komma till tals och för att tillgodose varje barns behov.

I temaarbetet inkluderar vi barnets hundra språk. Vi jobbar mycket med uttrycksformer som dans, drama, skapande, sång och musik. Barnens tankar och idéer står i centrum och utifrån dessa formas vår dag och utvecklas vårt projektarbete. Vi följer barnens intresse och ändrar om när vi märker att det behövs.

Dokumentation

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att kunna följa barnets och gruppens lärande. Ditt barn får reflektera över sitt lärande och träna på att återberätta det det varit med om under dagen. På så sätt får vi syn på hur vi kan gå vidare i vårt arbete.

Vi lägger in vår dokumentation på vår digitala plattform, Unikum.

Barnets utveckling

Vår dokumentation av hur ditt barn utvecklas och vad han eller hon lär sig hos oss är en hjälp både för oss pedagoger och för dig och ditt barn. Minst en gång per år har vi utvecklingssamtal med alla familjer. Vi dokumenterar gruppens och ditt barns utveckling och lärande genom bild, film och text som du kan ta del av i vår digitala plattform Unikum.

Trygghet och trivsel

På Nallens förskola strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Barnen ska även få en förståelse för att alla människor har lika värde, och de ska utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja hjälpa andra.

Detta uppnår vi genom att:

  • vi vuxna är medvetna om att vi är förebilder för barnen i vårt sätt gentemot varandra och barnen
  • vi låter barnen ta ansvar för till exempel att hjälpa till vid dukning och avdukning, städa undan efter lek, ta undan madrasser efter vilan, hjälpa varandra vid av och påklädning
  • vi visar barnen respekt genom att lyssna på vad de berättar
  • vi lär barnen att visa varandra respekt och att inte ta saker ifrån varandra, slåss eller andra kränkande handlingar
  • barnen får mycket tid till fri lek där identitet och social kompetens utvecklas.